เครื่องอ่านแบบตั้งโต๊ะ

Fusion 3780 Omnidirectional Laser Scanner

เครื่องอ่านสำหรับอุตสาหกรรม

Granit 1280i Industrial-Grade Full Range Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบมือถือ

Hyperion 1300g Linear-Imaging Scanner

เครื่องอ่านแบบมือถือ

Voyager 1200g Single-Line Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g Wireless Single-Line Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g-bf Battery-Free Wireless Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบมือถือ

Voyager 1450g Upgradeable Area-Imaging Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1602g Wireless Area-Imaging Pocket Scanner

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TX300

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ BTP-R880NP