เครื่องอ่านแบบมือถือ

Hyperion 1300g Linear-Imaging Scanner

เครื่องอ่านแบบมือถือ

Voyager 1200g Single-Line Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบมือถือ

Voyager 1450g Upgradeable Area-Imaging Scanner