เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g Wireless Single-Line Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1202g-bf Battery-Free Wireless Laser Scanner

เครื่องอ่านแบบไร้สาย

Voyager 1602g Wireless Area-Imaging Pocket Scanner